Kontaktujte nás:(+420) 778 034 024Každý všední den
od 9 do 17 hod.

Fórum Veřejné zakázky kvalitně

 • FVZK (únor 2013) – 1
 • FVZK (únor 2013) – 2
 • FVZK (únor 2013) – 3
 • FVZK (únor 2013) – 4
 • FVZK (únor 2013) – 5
 • FVZK (únor 2013) – 6
 • FVZK (únor 2013) – 9
 • FVZK (únor 2013) – 10
 • FVZK (únor 2013) – 11
 • FVZK (únor 2013) – 12
 • FVZK (únor 2013) – 14
 • FVZK (únor 2013) – 15
 • FVZK (únor 2013) – 16
 • FVZK (únor 2013) – 17
 • FVZK (únor 2013) – 18
 • FVZK (únor 2013) – 19
 • FVZK (únor 2013) – 20
 • FVZK (únor 2013) – 21
 • FVZK (únor 2013) – 22
 • FVZK (únor 2013) – 23
 • FVZK (únor 2013) – 24
 • FVZK (únor 2013) – 25
 • FVZK (únor 2013) – 26
 • FVZK (únor 2013) – 27
 • FVZK (únor 2013) – 29
 • FVZK (únor 2013) – 30
 • FVZK (únor 2013) – 31
 • FVZK (únor 2013) – 32
 • FVZK (únor 2013) – 33

FÓRUM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY KVALITNĚ

V pondělí 18. února 2013 se na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu uskutečnilo další pokračování odborné konference Fórum Veřejné zakázky kvalitně, kterou pořádala Komora administrátorů veřejných zakázek ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Akce navázala tematicky na stejnojmennou konferenci z poloviny října loňského roku, kterou odstartovala činnost Fóra Veřejné zakázky kvalitně a která zahájila širokou veřejnou diskuzi o otázce nutnosti důsledného uplatňování principů „3E“ (hospodárnost, efektivnost a účelnost výkonu veřejné správy při nakládání s veřejnými prostředky) při zadávání veřejných zakázek, v rámci níž začaly zaznívat stále silnější hlasy volající po příslušné legislativní změně.

Odborné konference Fórum Veřejné zakázky kvalitně se zúčastnilo na sto padesát hostů. Pozvání přijal například ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský, náměstek pro veřejné investování a legislativu MMR Jan Sixta, náměstek ministra životního prostředí Vojtěch Munzar, člen Hospodářského výboru PS PČR Jan Čechlovský, předseda Asociace krajů ČR Michal Hašek, prezident Hospodářské komory ČR Petr Kužel, předseda České advokátní komory Martin Vychopeň, prezident ICT Unie Svatoslav Novák, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Václav Matyáš, předseda České komory architektů Josef Panna anebo prezident České asociace konzultačních inženýrů Martin Zuštík.

Odbornou záštitu nad konferencí poskytly Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, SIA ČR – Rada výstavby, Česká komora architektů, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Český svaz stavebních inženýrů, Česká asociace konzultačních inženýrů a Česká komora stavebních ekonomů. Odbornými partnery akce byly Hospodářská komora České republiky, ICT Unie a CEEC Research, partnery konference se staly společnosti Metrostav a Sweco Hydroprojekt. Mediálním partnerem bylo Rádio Česko.

Studie potvrzuje pesimistické odhady

V úvodu konference byl nejprve na podkladě aktualizované ekonomické studie analyzován vývoj veřejných zakázek v ČR v letech 2011, 2012 a na počátku roku 2013, a to jak komplexně, tak v rámci vybraných oborů (stavebnictví, projekční a inženýrské činnosti, ICT), a následně byl posuzován jejich vliv na národní hospodářství. Ze „Studie dopadů novely zákona o veřejných zakázkách na ekonomiku ČR 2013“ vyplynulo, že předpokládaná hodnota vypsaných veřejných zakázek v roce 2012 zaznamenala meziročně pokles o 9,2 procenta, při srovnání období od dubna do prosince 2012 a 2011 je zřejmý pokles celkové hodnoty vyhlášených zakázek o 47,4 procenta. Počet vyhlášených zakázek srovnáním období duben až prosinec ukazuje na pokles o 27,8 procenta. „Je třeba tuto situaci a problémy se zadáváním zakázek co nejdříve napravit a změnit platnou úpravu tak, aby podporovala růst. Nelze připustit, aby se dále prohlubovala recese české ekonomiky,“ komentoval výsledky studie Martin Kuba, ministr průmyslu a obchodu. „Výsledky za prvních deset měsíců účinnosti novely ukazují, že systém veřejného zadávání je do značné míry ochromen. Potvrzují to jak čísla, tak praktické zkušenosti veřejných zadavatelů i uchazečů. Nyní je potřeba spojit síly tak, aby tento stav byl co nejdříve napraven,“ vyzval k brzké novelizaci zákona o veřejných zakázkách a k přijetí dalších opatření Robert Pergl, předseda Komory administrátorů veřejných zakázek (KAVZ). Po změně některých pasáží zákona volá dlouhodobě i Hospodářská komora České republiky (HK ČR). „Obecně by se měl zákon v úpravě hodnocení nabídek zaměřit více na kvalitu plnění. Do zákona by se měla vrátit možnost vyžádat si od účastníka tendru informace o tom, jestli podobnou zakázku už někdy dělal, a certifikáty ISO, do nichž české firmy investovaly obrovské finanční prostředky,” uvedl Petr Kužel, prezident HK ČR, který ocenil zájem českých ministrů o problematiku veřejných zakázek a vyslovil přání, abychom se nové podoby zákona dočkali pokud možno ještě v letošním roce.

Nejvíce se propadl trh stavebních zakázek

Ze sledovaných sektorů měla novela zákona o veřejných zakázkách nejvýraznější vliv na stavební zakázky. Za období duben až prosinec 2012 se počet vyhlášených stavebních zakázek podle studie propadl o 41,2 procenta, pokles objemu vyhlášených zakázek dosáhl dokonce 59,8 procenta. Celoroční objem zadaných zakázek pak meziročně klesl o 18,1 procenta, což představuje reálný propad o 20 miliard korun.

V sektoru projekčních prací klesla hodnota zadaných zakázek v období duben až prosinec 2012 o 1,7 procenta, celoročně však vzrostla o 59,9 procenta. Vliv na to však měly dvě velké a výjimečné veřejné zakázky, bez jejichž realizace by sektor naopak zaznamenal pokles. Oblast projekčních prací „trpí“ pod vlivem novely zejména výběrem zpracovatele inženýrských a projektových služeb pouze na základě nejnižší nabídkové ceny. Vzhledem k tomu, že projekční práce předurčují podobu celé zakázky, může nekvalitní projekt způsobit zadavateli škodu i několikanásobně překračující cenu za projekční práce. „Pokud za velmi nízkou cenu investor získá nedostatečný projekt, hrozí realizace nekvalitní stavby a logicky prodražení výstavby i následného provozu,“ uvedl na Fóru Veřejné zakázky kvalitně předseda České komory architektů (ČKA) Josef Panna. ČKA proto prosazuje společně s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) termín „bezpečná cena“, tj. taková cena projektu, která umožňuje vznik kvalitní stavby. „V lednu jsem objížděl krajská města. Na našich valných hromadách byli zastoupeni hejtmani, náměstci a další významní představitelé krajských úřadů nebo statutárních měst. Mezi moje frekventované téma patřila bezpečná cena. Všem by vyhovovalo, kdyby kritérium nejnižší ceny bylo používané jen výjimečně,“ dodal Pavel Křeček, předseda ČKAIT.

Oproti říjnové konferenci se pořadatelé Fóra Veřejné zakázky kvalitně rozhodli zařadit na program významnou a poměrně dynamicky se rozvíjející oblast ICT. Podle „Studie dopadů novely zákona o veřejných zakázkách na ekonomiku ČR 2013“ klesl počet vyhlášených ICT zakázek v období duben až prosinec 2012 o 23,3 procenta, hodnota vyhlášených zakázek se pak snížila o desetinu. Celoroční počet zadaných zakázek v roce 2012 meziročně reálně klesl o 5,1 procenta, ve finanční hodnotě reálný pokles dosáhl 6,8 procenta. „Vize zákona se bohužel nenaplnila. V rámci novely jsme žádali zjednodušení formálních požadavků. V mnoha případech se definují nepřiměřené, někdy až zničující smluvní podmínky. Vyřazení jediného úspěšného soutěžitele formou zrušení výběrového řízení a kritérium nejnižší ceny jsou pro úspěšnou realizaci ICT díla velmi nebezpečné,“ shrnul hlavní nedostatky novely Svatoslav Novák, prezident ICT Unie.

Výsledky výzkumu v krajích

To, že novela zákona o veřejných zakázkách přinesla prozatím více negativních než pozitivních dopadů, prokázaly rovněž výsledky výzkumu v krajích. Podle hejtmanů zvýšila nová pravidla zadávání jak administrativní, tak i časovou náročnost přípravy a průběhu zadávacích řízení, což znamená vyšší náklady. Podle většiny oslovených hejtmanů tak novela spíše brzdí ekonomický rozvoj kraje. „Novela zákona o veřejných zakázkách bohužel na kraje klade více administrativních nároků a největší problémy s sebou nese protahování průběhu zadávacích řízení. To v konečném důsledku komplikuje i čerpání prostředků z evropských fondů. Zdlouhavý proces tak může vést až k tomu, že se prostředky na dotace musí vrátit, místo aby pomohly obyvatelům jednotlivých krajů,“ uvedl za Asociaci krajů České republiky její předseda Michal Hašek. Na transparentnost zadávacích řízení novela ale zásadní vliv podle zástupců krajů neměla a naopak přispěla k tomu, že kraje při výběru nejčastěji využívají kritérium nejnižší nabídkové ceny. Dvě třetiny dotazovaných krajů dále vyslovily obavu, že pokud nevyberou nabídku s nejnižší nabídkovou cenou, budou nařčeny z netransparentního jednání. Většina oslovených hejtmanů se přitom již setkala s případem, kdy příliš nízká cena vyústila ve vícepráce či prodražení zakázky.

Diskutovala se také připravovaná technická novela

Součástí vrcholného setkání zástupců nejširší odborné veřejnosti k problematice veřejných zakázek byla rovněž diskuze o aktuálních problémech a alternativách budoucího vývoje a dále o možné podobě připravované technické novely. Závěry a doporučení Fóra Veřejné zakázky kvalitně ve vztahu k zadávacím řízení a dalšímu vývoji veřejných zakázek prezentoval ve svém příspěvku Martin Janoušek, místopředseda KAVZ.

Na závěr konference byly slavnostně vyhlášeny výsledky prvního ročníku soutěže TOP Zadavatel 2012 v kategorii stavební práce, jejímž cílem je ocenit veřejné zadavatele za efektivní zadávání veřejných zakázek. Na prvním místě se umístil Kraj Vysočina, druhou příčku obsadil státní podnik Povodí Ohře, třetí místo patří statutárnímu městu Ostrava. O vítězích hlasovalo zhruba čtyři sta stavebních firem, které se příslušných zadávacích řízení organizovaných největšími veřejnými investory samy účastnily, a to podle následujících kritérií: hospodárnost, efektivnost a účelnost nakládání s veřejnými prostředky při výkonu veřejné správy. Vyhlašovatelé veřejných zakázek se tak do soutěže nemohli přihlásit sami, nominováno bylo automaticky dvacet pět největších zadavatelů podle počtu zadávacích řízení realizovaných v daném kalendářním roce. „Na veřejné zakázky se vydávají peníze nás všech a nikdo nechce, aby se třeba nová silnice musela po několika letech s dalšími náklady kompletně renovovat, protože byla kvůli tlaku zadavatele na minimální cenu ošizená. Protože na veřejné zakázky jde téměř každá druhá koruna ze státního rozpočtu, je potřeba ohodnotit ty zadavatele, kteří se chovají jako řádní hospodáři a sledují dlouhodobý užitek investice z veřejných zdrojů,“ vysvětlil smysl ocenění Martin Kuba, ministr průmyslu a obchodu.

„Novela o veřejných zakázkách nutí veřejné zadavatele k tomu, aby jako jediné kritérium výběru používali nabízenou cenu. My jsme chtěli touto soutěží vyzdvihnout ty zadavatele, kteří tomu tlaku nepodléhají a chovají se navzdory novele racionálně,“ prohlásil Robert Pergl, předseda Komory administrátorů veřejných zakázek.

Zuzana Rennerová, ředitelka Komory administrátorů veřejných zakázek


RENNEROVÁ, Zuzana. Fórum Veřejné zakázky kvalitně. Veřejné zakázky. 12.4.2013, č.2, s. 8-9. ISSN 1803-6724.

Komentáře jsou uzavřeny.