Kontaktujte nás:(+420) 778 034 024Každý všední den
od 9 do 17 hod.

Profesní dráha česko-německé advokátky JUDr. et PhDr. Zuzany Rennerové věrně kopíruje hlavní oblasti jejího celoživotního zájmu.

JUDr. et PhDr. Zuzana Rennerová pochází ze Svobody nad Úpou ze známého krkonošského rodu Rennerů původem z Alp, kteří patřili mezi nejstarší obyvatele Krkonoš. Vyrůstala v dvojjazyčném prostředí a kromě českého státního občanství disponuje rovněž státním občanstvím Spolkové republiky Německo.

Protože ji odjakživa zajímala média a veřejné dění, rozhodla se po maturitě na trutnovském gymnáziu nastoupit do prezenčního studia hned dvou vysokoškolských oborů – práva a dynamicky se rozvíjející žurnalistiky. Právnickou fakultu Univerzity Karlovy i žurnalistiku a mediální a komunikační studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy absolvovala s vyznamenáním. Na obou fakultách následně složila státní rigorózní zkoušku a získala tak titul doktorky práv (JUDr.), resp. doktorky filozofie (PhDr.). Ve svých kvalifikačních pracích se přitom zabývala tématy ochrany osobnosti v kontextu činnosti médií a autorským právem v oblasti televizního vysílání.

Během univerzitních studií a koncipientské praxe získávala zkušenosti nejenom v předních českých advokátních kancelářích (Kříž a Bělina; Dáňa, Pergl a Partneři), ale v rámci povinných stáží rovněž ve veřejnoprávních audiovizuálních médiích (Česká televize, Český rozhlas Radiožurnál), resp. ve zpravodajsko-byznysové televizi (TV Z1). Jako reportérka se specializací na právo a legislativu měla možnost seznámit se s parlamentními procedurami a zákonodárným procesem. Z pozice asistentky vedoucího vydání pak spoluzodpovídala za zajištění zpravodajského úseku televizního vysílání a tvorbu denních vysílacích plánů.

V l. 2012-2013 zastávala souběžně vedle koncipientury funkci výkonné ředitelky v odborné asociaci sdružující nejvýznamnější tuzemské subjekty zabývající se organizací zadávacích řízení a problematikou veřejných zakázek. Z tohoto titulu se ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a oborovými komorami (Hospodářskou komorou ČR, ICT Unií, SPS, SIA, ČKA, ČKAIT, ČSSI, CACE, ČKSE aj.) podílela na prosazování legislativních změn.

V závěru roku 2013 složila na výtečnou advokátní zkoušku, od roku 2014 působí jako samostatná advokátka v Praze a na Trutnovsku.

Přestože klientům nabízí právní servis ve všech hlavních oblastech práva, ve své advokátní praxi i právně teoretické činnosti se s ohledem na svůj profesní profil věnuje primárně ochraně osobnosti, mediálnímu a reklamnímu právu, ochraně duševního vlastnictví, IT právu a právu v e-commerce. Při poskytování právních služeb využívá poměrně rozsáhlých zkušeností i specifických znalostí získaných soustavným víceoborovým vzděláváním a poradenstvím při realizaci významných transakcí a projektů.

Do její užší specializace dále patří právo ve veřejné správě a legislativa, kdy poskytuje právní podporu ve vztahu k činnosti správních orgánů, analyzuje a připomínkuje legislativu, zpracovává odborná stanoviska k návrhům právních norem a hájí zájmy klientů před orgány státní a veřejné správy. Pomáhá rovněž zástupcům místních samospráv při plnění jejich povinností a zavádění principů dobré správy.

V neposlední řadě se v souladu se svým odborným zájmem o ochranu přírody a krajiny zaměřuje na energetické právo se zvláštním důrazem na oblast plynárenství a rovněž na právo životního prostředí, zejména problematiku obalového a odpadového hospodářství.

Na Justiční akademii lektorsky vede seminář určený pro trestní soudce, státní zástupce a příslušníky Policie ČR věnovaný aktuálním trendům na poli environmentální kriminality.

Specifickou oblastí vykonávané praxe je pak sportovní právo, které vychází z její celoživotní vášně a odborného zájmu o sport a především fotbal. V květnu 2017 byla výkonným výborem Fotbalové asociace České republiky (FAČR) jmenována členkou Sboru rozhodců, který je povolán rozhodovat v rozhodčím řízení spory mezi členy FAČR. Působí rovněž jako členka marketingové organizace Královéhradeckého krajského fotbalového svazu Fotbal v kraji.

Právní služby poskytuje v jazyce českém, anglickém a německém. Primárně se však s ohledem na svůj osobní profil zaměřuje na německy mluvící klientelu.

JUDr. et PhDr. Zuzana Rennerová dále nabízí svým klientům doplňkové služby směřující k úspěšnému prosazení jejich zájmů ve vztahu k soukromé i veřejné sféře. Uvedené aktivity zahrnují především služby projektového managementu, public relations a event marketingu, včetně aktivního vyhledávání nových obchodních příležitostí, a to i prostřednictvím Klubu podnikatelů Hospodářské komory Praha 1 a Klubu právníků a manažerů, v jejichž statutárních orgánech zasedá.

Je členkou sekce životního prostředí, vědy a výzkumu, energetické sekce a sekce vztahu kultury, sportu a podnikání Hospodářské komory hlavního města Prahy a hodnotitelkou projektů Technologické agentury České republiky.

Jelikož JUDr. et PhDr. Zuzana Rennerová vnímá výkon advokacie především jako společenský závazek a službu veřejnosti, od samého počátku významně zohledňuje principy společenské odpovědnosti.

Spolupracuje s poradnou České rady dětí a mládeže, ve které poskytuje bezplatný právní servis organizacím pracujícím s dětmi a mládeží. Přispívá do odborného právního titulu Právo a rodina.

Její celoživotní záliba ve zvířatech ji na sklonku roku 2014 přivedla k rozhodnutí založit neziskovou organizaci ANIMAL EYE, kterou po celou dobu podporuje jak finančně, tak bezplatnou právní pomocí. ANIMAL EYE se z pozice připomínkového místa Ministerstva zemědělství podílí na tvorbě a prosazování legislativy na úseku ochrany zvířat a v České republice zajišťuje evropskou iniciativu EU PAAG (EU Pet Advertising Advisory Group). Provozuje rovněž bezplatnou právní poradnu určenou pro širokou veřejnost. Je spolupořadatelem prestižní záchranářské ankety Statečné psí srdce.

V červenci 2017 založila spolu se zpěvačkou Monikou Bagárovou Nadační fond Moniky Bagárové, který je zaměřen na systémovou podporu charitativních aktivit v oblasti ochrany zvířat.

Snaží se pomáhat také ve sportovním prostředí. V květnu 2018 stála u zrodu Nadačního fondu Hráčské fotbalové unie, jehož posláním je poskytování finanční pomoci individuálním sportovcům i fotbalovým týmům.

Své zkušenosti z neziskové činnosti pak předává dalším nevládním organizacím a aktivním občanům, a to nejenom ve formě bezplatných konzultací a mentoringu, ale také prostřednictvím spolupráce s Advokačním fórem Nadace OSF a Ashoky Česká republika.

Pravidelně přednáší a publikuje k otázkám spolupráce mezi veřejnou sférou a neziskovým sektorem. Aktivně se podílí na rozvíjení metod a nástrojů advokační práce.

Zapojuje se rovněž do veřejného hodnocení rizik pro demokracii a hledání řešení k jejich odvrácení prostřednictvím Sítě k ochraně demokracie.

Ve svém volném čase se věnuje regionální historii se zaměřením na oblast Krkonoš a nejbližšího podhůří. Účastní se vybraných společensko-historických aktivit, které přispívají k prohlubování přátelských vztahů a spolupráce mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo.