Kontaktujte nás:(+420) 778 034 024Každý všední den
od 9 do 17 hod.

JUDr. et PhDr. Zuzana Rennerová absolvovala s vyznamenáním Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (JUDr.) a obory Žurnalistika a Mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (PhDr.). Během studia a koncipientské praxe získávala zkušenosti nejenom v předních českých advokátních kancelářích (Kříž a Bělina; Dáňa, Pergl a Partneři), ale také ve veřejnoprávních audiovizuálních médiích (Česká televize, Český rozhlas), resp. v byznysové televizi (TV Z1). Souběžně zastávala post ředitelky v odborné asociaci zabývající se veřejným investováním, která pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu a v součinnosti s dalšími profesními komorami (HK ČR, ICT Unií, SPS, SIA, ČKA, ČKAIT, ČSSI, CACE, ČKSE aj.) úspěšně iniciovala řadu legislativních změn. V závěru roku 2013 složila na výtečnou advokátní zkoušku, od roku 2014 působí jako samostatná advokátka.

Ve své advokátní praxi i akademické a právně teoretické činnosti se věnuje především mediálnímu a reklamnímu právu, stejně jako oblasti práv k nehmotným statkům, především právu autorskému a problematice ochrany osobnosti a dobré pověsti právnické osoby. Její užší specializací jsou dále oblast veřejné správy a legislativy, public affairs a problematika veřejného investování.

Při poskytování právních služeb využívá poměrně rozsáhlých zkušeností i specifických znalostí získaných soustavným interdisciplinárním vzděláváním a poradenstvím při realizaci nejvýznamnějších transakcí a projektů. Díky úzké spolupráci se špičkovými odborníky z řady příbuzných oborů garantuje klientům komplexní a hodnotný servis nejvyšší úrovně.

Právní služby poskytuje v jazyce českém, německém a anglickém. Kromě státního občanství České republiky disponuje rovněž státním občanstvím Spolkové republiky Německo.

Je členkou Sboru rozhodců Fotbalové asociace České republiky, místopředsedkyní Fotbal v kraji, z.s. a členkou správní rady Nadačního fondu Hráčské fotbalové unie.

V závěru roku 2017 se stala zakladatelkou a místopředsedkyní Klubu právníků a manažerů, který je zaměřen na podporu aktivit směřujících k navýšení etických a odborných standardů týkajících se výkonu právnických a manažerských profesí na území ČR, včetně zkvalitnění informovanosti veřejnosti v jednotlivých oborech práva a ekonomie a úrovně právního a ekonomického povědomí.

Stála rovněž u zrodu Klubu podnikatelů Hospodářské komory Praha 1, ve kterém působí jako místopředsedkyně.

Při své činnosti zohledňuje principy společenské odpovědnosti. Na počátku roku 2015 založila spolu s dalšími advokáty odbornou platformu ANIMAL EYE, která usiluje o důslednější prosazování práv a zájmů zvířat, především zvířat v zájmovém chovu. V červnu 2015 byl ANIMAL EYE ze strany Ministerstva zemědělství přiznán statut připomínkového místa v legislativním procesu. Je členkou expertní pracovní skupiny k problematice domácích zvířat, podílí se na přípravě legislativy v této oblasti.

Od července 2017 zastává funkci předsedkyně správní rady Nadačního fondu Moniky Bagárové.