Kontaktujte nás:(+420) 778 034 024Každý všední den
od 9 do 17 hod.

Profesní dráha česko-německé advokátky JUDr. et PhDr. Zuzany Rennerové věrně kopíruje hlavní oblasti jejího celoživotního zájmu.

JUDr. et PhDr. Zuzana Rennerová pochází ze Svobody nad Úpou ze známého krkonošského rodu Rennerů původem z Alp, kteří patřili mezi nejstarší obyvatele Krkonoš. Vyrůstala v dvojjazyčném prostředí a kromě českého státního občanství disponuje rovněž státním občanstvím Spolkové republiky Německo.

Protože ji odjakživa zajímala média a veřejné dění, rozhodla se po maturitě na trutnovském gymnáziu nastoupit do prezenčního studia hned dvou vysokoškolských oborů – práva a dynamicky se rozvíjející žurnalistiky. Právnickou fakultu Univerzity Karlovy i žurnalistiku a mediální a komunikační studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy absolvovala s vyznamenáním. Na obou fakultách následně složila státní rigorózní zkoušku a získala tak titul doktorky práv (JUDr.), resp. doktorky filozofie (PhDr.). Ve svých kvalifikačních pracích se přitom zabývala tématy ochrany osobnosti v kontextu činnosti médií a autorským právem v oblasti televizního vysílání.

Během univerzitních studií a koncipientské praxe získávala zkušenosti nejenom v předních českých advokátních kancelářích (Kříž a Bělina; Dáňa, Pergl a Partneři), ale v rámci povinných stáží rovněž ve veřejnoprávních audiovizuálních médiích (Česká televize, Český rozhlas Radiožurnál), resp. ve zpravodajsko-byznysové televizi (TV Z1). Jako reportérka se specializací na právo a legislativu měla možnost seznámit se s parlamentními procedurami a zákonodárným procesem. Z pozice asistentky vedoucího vydání pak spoluzodpovídala za zajištění zpravodajského úseku televizního vysílání a tvorbu denních vysílacích plánů.

V l. 2012-2013 zastávala souběžně vedle koncipientury funkci výkonné ředitelky v odborné asociaci sdružující nejvýznamnější tuzemské subjekty zabývající se organizací zadávacích řízení a problematikou veřejných zakázek. Z tohoto titulu se ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a oborovými komorami (Hospodářskou komorou ČR, ICT Unií, SPS, SIA, ČKA, ČKAIT, ČSSI, CACE, ČKSE aj.) podílela na prosazování legislativních změn.

V závěru roku 2013 složila na výtečnou advokátní zkoušku, od roku 2014 působí jako samostatná advokátka v Praze a na Trutnovsku.

Přestože klientům nabízí právní servis ve všech hlavních oblastech práva, ve své advokátní praxi i právně teoretické činnosti se s ohledem na svůj profesní profil věnuje primárně ochraně osobnosti, mediálnímu a reklamnímu právu, ochraně duševního vlastnictví, IT právu a právu v e-commerce. Při poskytování právních služeb využívá poměrně rozsáhlých zkušeností i specifických znalostí získaných soustavným víceoborovým vzděláváním a poradenstvím při realizaci významných transakcí a projektů.

Do její užší specializace dále patří právo ve veřejné správě a legislativa, kdy poskytuje právní podporu ve vztahu k činnosti správních orgánů, analyzuje a připomínkuje legislativu, zpracovává odborná stanoviska k návrhům právních norem a hájí zájmy klientů před orgány státní a veřejné správy. Pomáhá rovněž zástupcům místních samospráv při plnění jejich povinností a zavádění principů dobré správy.

V neposlední řadě se v souladu se svým odborným zájmem o ochranu přírody a krajiny zaměřuje na energetické právo se zvláštním důrazem na oblast plynárenství a rovněž na právo životního prostředí, zejména problematiku obalového a odpadového hospodářství.

Na Justiční akademii lektorsky vede seminář určený pro trestní soudce, státní zástupce a příslušníky Policie ČR věnovaný aktuálním trendům na poli environmentální kriminality.

Specifickou oblastí vykonávané praxe je pak sportovní právo, které vychází z její celoživotní vášně a odborného zájmu o sport a především fotbal. V květnu 2017 byla výkonným výborem Fotbalové asociace České republiky (FAČR) jmenována členkou Sboru rozhodců, který je povolán rozhodovat v rozhodčím řízení spory mezi členy FAČR. Působí rovněž jako členka marketingové organizace Královéhradeckého krajského fotbalového svazu Fotbal v kraji.

Právní služby poskytuje v jazyce českém, anglickém a německém. Primárně se však s ohledem na svůj osobní profil zaměřuje na německy mluvící klientelu.

JUDr. et PhDr. Zuzana Rennerová dále nabízí svým klientům doplňkové služby směřující k úspěšnému prosazení jejich zájmů ve vztahu k soukromé i veřejné sféře. Uvedené aktivity zahrnují především služby projektového managementu, public relations a event marketingu, a to i prostřednictvím Klubu právníků a manažerů, v jehož předsednictvu zasedá.

Je členkou Sekce životního prostředí, vědy a výzkumu a Sekce energetiky a cirkulární ekonomiky Hospodářské komory hlavního města Prahy a členkou  Energetické sekce, Sekce životního prostředí a Sekce legislativy Hospodářské komory České republiky.

Jelikož JUDr. et PhDr. Zuzana Rennerová vnímá výkon advokacie především jako společenský závazek a službu veřejnosti, od samého počátku významně zohledňuje principy společenské odpovědnosti.

Spolupracuje s poradnou České rady dětí a mládeže, ve které poskytuje bezplatný právní servis organizacím pracujícím s dětmi a mládeží. Přispívá do odborného právního titulu Právo a rodina.

Její celoživotní záliba ve zvířatech ji na sklonku roku 2014 přivedla k rozhodnutí založit neziskovou organizaci ANIMAL EYE, kterou po celou dobu podporuje jak finančně, tak bezplatnou právní pomocí. ANIMAL EYE se z pozice připomínkového místa Ministerstva zemědělství podílí na tvorbě a prosazování legislativy na úseku ochrany zvířat a v České republice zajišťuje evropskou iniciativu EU PAAG (EU Pet Advertising Advisory Group). Provozuje rovněž bezplatnou právní poradnu určenou pro širokou veřejnost. Je spolupořadatelem prestižní záchranářské ankety Statečné psí srdce.

Své zkušenosti z neziskové činnosti předává dalším nevládním organizacím a aktivním občanům, a to nejenom ve formě bezplatných konzultací a mentoringu, ale také prostřednictvím spolupráce s Advokačním fórem Nadace OSF a Ashoky Česká republika.

Pravidelně přednáší a publikuje k otázkám spolupráce mezi veřejnou sférou a neziskovým sektorem. Aktivně se podílí na rozvíjení metod a nástrojů advokační práce.

Zapojuje se rovněž do veřejného hodnocení rizik pro demokracii a hledání řešení k jejich odvrácení prostřednictvím Sítě k ochraně demokracie.

Ve svém volném čase se věnuje regionální historii se zaměřením na oblast Krkonoš a nejbližšího podhůří. Účastní se vybraných společensko-historických aktivit, které přispívají k prohlubování přátelských vztahů a spolupráce mezi Českou republikou a Německem.