Kontaktujte nás:(+420) 778 034 024Každý všední den
od 9 do 17 hod.

LEGAL-TV: A zase ta bezpečnost „plynových bomb“

V uplynulém týdnu zarezonovala médii zpráva referující o vážné havárii v „plnírně“ propan-butanových láhví v Košťanech na Teplicku. Pomineme-li skutečnost, že se nejednalo o plnírnu, jak se mylně uvádělo v řadě článků, nýbrž o opravnu, resp. dokonce o největší tuzemskou opravnu propan-butanových láhví, v souvislosti s možnou příčinou vyjádřili zasahující hasiči předběžný závěr, že vybuchl zbytkový propan-butan v servisované láhvi.

Není to přitom tak dlouho, kdy se na úrovni některých státních orgánů vedly diskuze o tom, zdali je dána povinnost odstraňovat zbytky směsi z tlakové nádoby před jejím naplněním či nikoliv. Přestože odpověď poskytují naprosto jednoznačně technická pravidla (konkrétně TPG 301 01), některým společnostem se podařilo vyhnout odpovědnosti za nesprávné složení prodávaného plynu s odkazem na fakt, že závadná látka měla být do tlakové nádoby načerpána předchozím dodavatelem.

Podívejme se na problém detailně. Podle zmíněných technických pravidel musí být každá plnírna vybavena plnicím zařízením, a to v provedení mechanickém, poloautomatickém nebo automatickém, dále zařízením pro kontrolu těsnosti ventilů a kontrolní váhou. Součástí každé plnírny propan-butanových láhví musí být rovněž zařízení na odsávání LPG z nádob. Plnírnám je uložena povinnost zbavit tlakové nádoby kapalné a plynné fáze. Odsávání kapalné fáze LPG probíhá v uzavřeném okruhu a upravuje se místním provozním řádem. Plnírnám je pak zásadně zapovězeno plnit propan-butanové láhve s prošlou lhůtou periodické zkoušky nebo bez předepsaného označení, láhve, jejichž povrch je nějakým způsobem poškozen (ať již se jedná o trhliny, prasklé obruče, silnou korozi, zjevnou změnu tvaru apod.), lahve s poškozenou patkou nebo límcem tak, že tyto neplní svoji funkci, a konečně propan-butanové láhve, u nichž je podezření, že obsahují jiný druh plynu, cizí předměty, neodpařitelné zbytky nebo vodu. Souhrnně lze tedy konstatovat, že propan-butanová láhev je před dalším naplněním podrobena důsledné kontrole. Pokud se v tlakové nádobě nachází zbytek plynu, nelze ji naplnit. Zbytek plynu musí být důsledně odstraněn a teprve poté může být propan-butanová láhev vrácena do oběhu.

Pro úplnost je třeba říci, že obdobně při servisu propan-butanových láhví včetně periodických inspekcí zahrnuje oprava odstranění zbytku plynu (tekutá nebo plynná fáze).  Poté, co je odinstalována výstroj, následuje výplach tlakové nádoby vodou a stlačeným vzduchem, kdy dochází k odstranění neodpařitelných zbytků uhlovodíků a veškerých nečistot. Údržba a veškeré opravy propan-butanových láhví se striktně řídí platnými právními předpisy, zejména technickou normou ČSN EN 1440+A2, dohodou ADR/RID a nařízením vlády č. 208/2011 Sb., o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení.

- - -

Pokud se ve veřejném prostoru objevují zprávy, které se snaží navodit dojem, že v „plynové bombě“ mohou zůstat zbytky směsi po předchozím dodavateli, je nutné je odmítnout jako hrubě nesprávné.


RENNEROVÁ, Zuzana. A zase ta bezpečnost „plynových bomb“. legalTV [online]. 2023-02-13 [cit. 2023-02-14].

Komentáře jsou uzavřeny.